Phí sử dụng CQG

Công ty TNHH Anyholdings thông báo biểu phí người dùng và phí kết nối dữ liệu trên phần mềm giao dịch CQG như sau: (có quyết định kèm theo)

Xem nội dung quyết định: https://drive.google.com/file/d/15bnM-61jhMRUoM6xA3bI_ch2EySEVPLw/view?usp=sharing

Biểu phí trên được Công ty cổ phần tập đoàn Nam Phương dữ nguyên trên cơ sở mức phí do sở giao dịch hàng hóa VN quy định theo quyết định Số 256A/QĐ/TGĐ-MXV ngày 03/07/2020.

Xem quyết định Số 256A/QĐ/TGĐ-MXV ngày 03/07/2020 dưới đây

https://drive.google.com/file/d/1zz6_Pf1Oavy2QiTlEXIWaBJLREV_Xr-d/view?usp=sharing

Related posts