Lịch đáo hạn

Thời gian giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại sở giao dịch hàng hóa Việt Nam

Hợp đồngMã hợp đồngSở giao dịch liên thôngNgày thông báo đầu tiênNgày giao dịch cuối cùng
Dầu WTI mini 07/2021NQMN21NYMEX17/06/202121/06/2021
Dầu WTI 07/2021CLEN21NYMEX18/06/202122/06/2021
Ca cao 07/2021CCEN21ICE US17/06/202115/07/2021
Xăng pha chế 06/2021RBEM21NYMEX26/05/202126/05/2021
Xăng pha chế 05/2021RBEK21NYMEX28/04/202128/04/2021
Xăng pha chế 04/2021RBEJ21NYMEX29/03/202129/03/2021
Xăng pha chế 03/2021RBEH21NYMEX24/02/202124/02/2021
Xăng pha chế 02/2021RBEG21NYMEX27/01/202127/01/2021
Xăng pha chế 01/2021RBEF21NYMEX29/12/202029/12/2020
Xăng pha chế 12/2020RBEZ20NYMEX26/11/201026/11/2010
Xăng pha chế 11/2020RBEX20NYMEX28/10/202028/10/2020
Xăng pha chế 10/2020RBEV20NYMEX28/09/202028/09/2020
Xăng pha chế 09/2020RBEU20NYMEX27/08/202027/08/2020
Xăng pha chế 08/2020RBEQ20NYMEX29/07/202029/07/2020
Xăng pha chế 07/2020RBEN20NYMEX26/06/202026/06/2020
Dầu ít lưu huỳnh 06/2021QPM21ICE EU08/06/202108/06/2021
Dầu ít lưu huỳnh 05/2021QPK21ICE EU10/05/202110/05/2021
Dầu ít lưu huỳnh 04/2021QPJ21ICE EU08/04/202108/04/2021
Dầu ít lưu huỳnh 03/2021QPH21ICE EU09/03/202109/03/2021
Dầu ít lưu huỳnh 02/2021QPG21ICE EU09/02/202109/02/2021
Dầu ít lưu huỳnh 01/2021QPF21ICE EU08/01/202108/01/2021
Dầu ít lưu huỳnh 12/2020QPZ20ICE EU08/12/202008/12/2020
Dầu ít lưu huỳnh 11/2020QPX20ICE EU10/11/202010/11/2020
Dầu ít lưu huỳnh 10/2020QPV20ICE EU08/10/202008/10/2020
Dầu ít lưu huỳnh 09/2020QPU20ICE EU08/09/202008/09/2020
Dầu ít lưu huỳnh 08/2020QPQ20ICE EU10/08/202010/08/2020
Dầu ít lưu huỳnh 07/2020QPN20ICE EU08/07/202008/07/2020
Khí tự nhiên 06/2021NGEM21NYMEX24/05/202124/05/2021
Khí tự nhiên 05/2021NGEK21NYMEX26/04/202126/04/2021
Khí tự nhiên 04/2021NGEJ21NYMEX25/03/202125/03/2021
Khí tự nhiên 03/2021NGEH21NYMEX22/02/202122/02/2021
Khí tự nhiên 02/2021NGEG21NYMEX25/01/202125/01/2021
Khí tự nhiên 01/2021NGEF21NYMEX24/12/202024/12/2020
Khí tự nhiên 12/2020NGEZ20NYMEX23/11/202023/11/2020
Khí tự nhiên 11/2020NGEX20NYMEX26/10/202026/10/2020
Khí tự nhiên 10/2020NGEV20NYMEX24/09/202024/09/2020
Khí tự nhiên 09/2020NGEU20NYMEX25/08/202025/08/2020
Khí tự nhiên 08/2020NGEQ20NYMEX27/07/202027/07/2020
Khí tự nhiên 07/2020NGEN20NYMEX24/06/202024/06/2020
Dầu Brent 07/2021QON21ICE EU26/05/202126/05/2021
Dầu Brent 06/2021QOM21ICE EU28/04/202128/04/2021
Dầu Brent 05/2021QOK21ICE EU29/03/202129/03/2021
Dầu Brent 04/2021QOJ21ICE EU24/02/202124/02/2021
Dầu Brent 03/2021QOH21ICE EU27/01/202127/01/2021
Dầu Brent 02/2021QOG21ICE EU28/12/202028/12/2020
Dầu Brent 01/2021QOF21ICE EU26/11/202026/11/2020
Dầu Brent 12/2020QOZ20ICE EU28/10/202028/10/2020
Dầu Brent 11/2020QOX20ICE EU28/09/202028/09/2020
Dầu Brent 10/2020QOV20ICE EU26/08/202026/08/2020
Dầu Brent 09/2020QOU20ICE EU29/07/202029/07/2020
Dầu Brent 08/2020QOQ20ICE EU26/06/202026/06/2020
Dầu WTI mini 06/2021NQMM21NYMEX17/05/202119/05/2021
Dầu WTI mini 05/2021NQMK21NYMEX15/04/202119/04/2021
Dầu WTI mini 04/2021NQMJ21NYMEX17/03/202119/03/2021
Dầu WTI mini 03/2021NQMH21NYMEX17/02/202119/02/2021
Dầu WTI mini 02/2021NQMG21NYMEX15/01/202119/01/2021
Dầu WTI mini 01/2021NQMF21NYMEX16/12/202018/12/2020
Dầu WTI mini 12/2020NQMZ20NYMEX17/11/202019/11/2020
Dầu WTI mini 11/2020NQMX20NYMEX15/10/202019/10/2020
Dầu WTI mini 10/2020NQMV20NYMEX17/09/202021/09/2020
Dầu WTI mini 09/2020NQMU20NYMEX17/08/202019/08/2020
Dầu WTI mini 08/2020NQMQ20NYMEX16/07/202020/07/2020
Dầu WTI mini 07/2020NQMN20NYMEX17/06/202019/06/2020
Dầu WTI 06/2021CLEM21NYMEX18/05/202120/05/2021
Dầu WTI 05/2021CLEK21NYMEX16/04/202120/04/2021
Dầu WTI 04/2021CLEJ21NYMEX18/03/202122/03/2021
Dầu WTI 03/2021CLEH21NYMEX18/02/202122/02/2021
Dầu WTI 02/2021CLEG21NYMEX18/01/202120/01/2021
Dầu WTI 01/2021CLEF21NYMEX17/12/202021/12/2020
Dầu WTI 12/2020CLEZ20NYMEX18/11/202020/11/2020
Dầu WTI 11/2020CLEX20NYMEX16/10/202020/10/2020
Dầu WTI 10/2020CLEV20NYMEX18/09/202022/09/2020
Dầu WTI 09/2020CLEU20NYMEX18/08/202020/08/2020
Dầu WTI 08/2020CLEQ20NYMEX17/07/202021/07/2020
Dầu WTI 07/2020CLEN20NYMEX18/06/202022/06/2020
Cao su RSS3 TOCOM 06/2021TRUM21TOCOM24/06/202124/06/2021
Cao su RSS3 TOCOM 05/2021TRUK21TOCOM25/05/202125/05/2021
Cao su RSS3 TOCOM 04/2021TRUJ21TOCOM23/04/202123/04/2021
Cao su RSS3 TOCOM 03/2021TRUH21TOCOM25/03/202125/03/2021
Cao su RSS3 TOCOM 02/2021TRUG21TOCOM19/02/202119/02/2021
Cao su RSS3 TOCOM 01/2021TRUF21TOCOM25/01/202125/01/2021
Cao su TSR20 06/2021ZFTM21SGX31/05/202131/05/2021
Cao su TSR20 05/2021ZFTK21SGX30/04/202130/04/2021
Cao su TSR20 04/2021ZFTJ21SGX31/03/202131/03/2021
Cao su TSR20 03/2021ZFTH21SGX26/02/202126/02/2021
Cao su TSR20 02/2021ZFTG21SGX29/01/202129/01/2021
Cao su TSR20 01/2021ZFTF21SGX30/12/202030/12/2020
Quặng sắt 05/2021FEFK21SGX31/05/202131/05/2021
Bạch kim 10/2020PLEV20NYMEX30/09/202028/10/2020
Lúa mì mini 05/2021XWK21CBOT30/04/202114/05/2021
Đậu tương mini 05/2021XBK21CBOT30/04/202114/05/2021
Ngô mini 05/2021XCK21CBOT30/04/202114/05/2021
Lúa mì 05/2021ZWAK21CBOT30/04/202114/05/2021
Ngô 05/2021ZCEK21CBOT30/04/202114/05/2021
Đậu tương 05/2021ZSEK21CBOT30/04/202114/05/2021
Dầu đậu tương 05/2021ZLEK21CBOT30/04/202114/05/2021
Khô đậu tương 05/2021ZMEK21CBOT30/04/202114/05/2021
Ngô mini 12/2020XCZ20CBOT30/11/202014/12/2020
Ngô mini 09/2020XCU20CBOT31/08/202014/09/2020
Ngô mini 07/2020XCN20CBOT30/06/202014/07/2020
Ngô mini 03/2021XCH21CBOT26/02/202112/03/2021
Ngô 12/2020ZCEZ20CBOT30/11/202014/12/2020
Ngô 09/2020ZCEU20CBOT31/08/202014/09/2020
Ngô 07/2020ZCEN20CBOT30/06/202014/07/2020
Ngô 03/2021ZCEH21CBOT26/02/202112/03/2021
Lúa mì mini 12/2020XWZ20CBOT30/11/202014/12/2020
Lúa mì mini 09/2020XWU20CBOT31/08/202014/09/2020
Lúa mì mini 07/2020XWN20CBOT30/06/202014/07/2020
Lúa mì mini 03/2021XWH21CBOT26/02/202112/03/2021
Đậu tương mini 11/2020XBX20CBOT31/10/202013/11/2020
Đậu tương mini 09/2020XBU20CBOT31/08/202014/09/2020
Đậu tương mini 08/2020XBQ20CBOT31/07/202014/08/2020
Đậu tương mini 07/2020XBN20CBOT30/06/202014/07/2020
Đậu tương mini 03/2021XBH21CBOT26/02/202112/03/2021
Lúa mì 03/2021ZWAH21CBOT26/02/202012/03/2020
Lúa mì 12/2020ZWAZ20CBOT30/11/202014/12/2020
Lúa mì 09/2020ZWAU20CBOT31/08/202014/09/2020
Lúa mì 07/2020ZWAN20CBOT30/06/202014/07/2020
Dầu đậu tương 03/2021ZLEH21CBOT26/02/202112/03/2021
Dầu đậu tương 01/2021ZLEF21CBOT31/12/202014/01/2021
Dầu đậu tương 12/2020ZLEZ20CBOT30/11/202014/12/2020
Dầu đậu tương 10/2020ZLEV20CBOT30/09/202014/10/2020
Dầu đậu tương 09/2020ZLEU20CBOT31/08/202014/09/2020
Dầu đậu tương 08/2020ZLEQ20CBOT31/07/202014/08/2020
Dầu đậu tương 07/2020ZLEN20CBOT30/06/202014/07/2020
Khô đậu tương 03/2021ZMEH21CBOT26/02/202112/03/2021
Khô đậu tương 01/2021ZMEF21CBOT31/12/202014/01/2021
Khô đậu tương 12/2020ZMEZ20CBOT30/11/202014/12/2020
Khô đậu tương 10/2020ZMEV20CBOT30/09/202014/10/2020
Khô đậu tương 09/2020ZMEU20CBOT31/08/202014/09/2020
Khô đậu tương 08/2020ZMEQ20CBOT31/07/202014/08/2020
Khô đậu tương 07/2020ZMEN20CBOT30/06/202014/07/2020
Đậu tương 03/2021ZSEH21CBOT26/02/202112/03/2021
Đậu tương 01/2021ZSEF21CBOT31/12/202014/01/2021
Đậu tương 11/2020ZSEX20CBOT30/10/202013/11/2020
Đậu tương 09/2020ZSEU20CBOT31/08/202014/09/2020
Đậu tương 08/2020ZSEQ20CBOT31/07/202014/08/2020
Đậu tương 07/2020ZSEN20CBOT30/06/202014/07/2020
Bông sợi 12/2021CTEZ21ICE US23/11/202108/12/2021
Bông sợi 10/2021CTEV21ICE US24/09/202107/10/2021
Bông sợi 07/2021CTEN21ICE US24/06/202108/07/2021
Bông sợi 05/2021CTEK21ICE US26/04/202106/05/2021
Bông sợi 03/2021CTEH21ICE US22/02/202109/03/2021
Cacao 05/2021CCEK21ICE US14/05/202113/05/2021
Cacao 03/2021CCEH21ICE US17/03/202116/03/2021
Cacao 12/2020CCEZ20ICE US15/12/202014/12/2020
Cacao 09/2020CCEU20ICE US16/09/202015/09/2020
Cacao 07/2020CCEN20ICE US17/07/202016/07/2020
Đường 07/2021SBEN21ICE US01/07/202130/06/2021
Đường 10/2021SBEV21ICE US01/10/202130/09/2021
Đường 05/2021SBEK21ICE US03/05/202130/04/2021
Đường 03/2021SBEH21ICE US01/03/202126/02/2021
Đường 10/2020SBEV20ICE US01/10/202030/09/2020
Đường 07/2020SBEN20ICE US01/07/202030/06/2020
Cà phê Robusta 05/2021LRCK21ICE EU27/04/202124/05/2021
Cà phê Robusta 03/2021LRCH21ICE EU23/02/202125/03/2021
Cà phê Robusta 01/2021LRCF21ICE EU24/12/202025/01/2021
Cà phê Robusta 11/2020LRCX20ICE EU27/10/202024/11/2020
Cà phê Robusta 09/2020LRCU20ICE EU25/08/202024/09/2020
Cà phê Robusta 07/2020LRCN20ICE EU25/06/202027/07/2020
Cà phê Robusta 05/2020LRCK20ICE EU27/04/202022/05/2020
Cà phê Arabica 12/2021KCEZ21ICE US19/11/202120/12/2021
Cà phê Arabica 09/2021KCEU21ICE US23/08/202120/09/2021
Cà phê Arabica 07/2021KCEN21ICE US22/06/202120/07/2021
Cà phê Arabica 05/2021KCEK21ICE US22/04/202118/05/2021
Cà phê Arabica 03/2021KCEH21ICE US18/02/202119/03/2021
Cà phê Arabica 12/2020KCEZ20ICE US19/11/202018/12/2020
Cà phê Arabica 09/2020KCEU20ICE US21/08/202018/09/2020
Cao su TSR 20 12/2020ZFTZ20SGX30/11/202030/11/2020
Cao su TSR 20 11/2020ZFTX20SGX30/10/202030/10/2020
Cao su TSR 20 10/2020ZFTV20SGX30/09/202030/09/2020
Cao su TSR 20 09/2020ZFTU20SGX31/08/202031/08/2020
Cao su TSR 20 08/2020ZFTQ20SGX31/07/202031/07/2020
Cao su TSR 20 07/2020ZFTN20SGX30/06/202030/06/2020
Cao su RSS3 TOCOM 12/2020TRUZ20TOCOM22/12/202022/12/2020
Cao su RSS3 TOCOM 11/2020TRUX20TOCOM24/11/202024/11/2020
Cao su RSS3 TOCOM 10/2020TRUV20TOCOM26/10/202026/10/2020
Cao su RSS3 TOCOM 09/2020TRUU20TOCOM24/09/202024/09/2020
Cao su RSS3 TOCOM 08/2020TRUQ20TOCOM25/08/202025/08/2020
Cao su RSS3 TOCOM 07/2020TRUN20TOCOM27/07/202027/07/2020
Cao su RSS3 TOCOM 06/2020TRUM20TOCOM24/06/202024/06/2020
Quặng sắt 04/2021FEFJ21SGX23/03/202130/03/2021
Quặng sắt 03/2021FEFH21SGX24/03/202131/03/2021
Quặng sắt 02/2021FEFG21SGX19/02/202126/02/2021
Quặng sắt 01/2021FEFF21SGX22/01/202129/01/2021
Quặng sắt 12/2020FEFZ20SGX24/12/202031/12/2020
Quặng sắt 11/2020FEFX20SGX23/11/202030/11/2020
Quặng sắt 10/2020FEFV20SGX23/10/202030/10/2020
Quặng sắt 09/2020FEFU20SGX23/09/202030/09/2020
Quặng sắt 08/2020FEFQ20SGX24/08/202031/08/2020
Quặng sắt 07/2020FEFN20SGX24/07/202031/07/2020
Quặng sắt 06/2020FEFM20SGX23/06/202030/06/2020
Quặng sắt 05/2020FEFK20SGX22/05/202029/05/2020
Quặng sắt 04/2020FEFJ20SGX23/04/202030/04/2020
Bạch kim 07/2021PLEN21NYMEX20/06/202128/07/2021
Bạch kim 04/2021PLEJ21NYMEX31/03/202128/04/2021
Bạch kim 01/2021PLEF21NYMEX30/12/202027/01/2021
Đồng 12/2021CPEZ21COMEX30/11/202129/12/2021
Đồng 09/2021CPEU21COMEX31/08/202128/09/2021
Đồng 07/2021CPEN21COMEX30/06/202128/07/2021
Đồng 06/2021CPEM21COMEX28/05/202128/06/2021
Đồng 05/2021CPEK21COMEX30/04/202126/05/2021
Đồng 04/2021CPEJ21COMEX31/03/202128/04/2021
Đồng 03/2021CPEH21COMEX26/02/202129/03/2021
Đồng 02/2021CPEG21COMEX29/01/202124/02/2021
Đồng 01/2021CPEF21COMEX31/12/202027/01/2021
Đồng 12/2020CPEZ20COMEX30/11/202029/12/2020
Đồng 11/2020CPEX20COMEX30/10/202025/11/2020
Đồng 10/2020CPEV20COMEX30/09/202028/10/2020
Đồng 09/2020CPEU20COMEX31/08/202028/09/2020
Đồng 08/2020CPEQ20COMEX31/07/202027/08/2020
Đồng 07/2020CPEN20COMEX30/06/202029/07/2020
Bạc 12/2021SIEZ21COMEX30/11/202129/12/2021
Bạc 09/2021SIEU21COMEX31/08/202128/09/2021
Bạc 07/2021SIEN21COMEX30/06/202128/07/2021
Bạc 05/2021SIEK21COMEX30/04/202126/05/2021
Bạc 03/2021SIEH21COMEX26/02/202129/03/2021
Bạc 01/2021SIEF21COMEX31/12/202027/01/2021
Cà phê Arabica 07/2020KCEN20ICE US22/06/202021/07/2020
Bông 12/2020CTEZ20ICE US23/11/202008/12/2020
Bông 10/2020CTEV20ICE US24/09/202008/10/2020
Bông 07/2020CTEN20ICE US24/06/202009/07/2020
Bạch kim 10/2020PLEV20NYMEX30/09/202028/10/2020
Bạch kim 07/2020PLEN20NYMEX30/06/202029/07/2020
Bạc 12/2020SIEZ20COMEX30/11/202029/12/2020
Bạc 09/2020SIEU20COMEX31/08/202028/09/2020
Bạc 07/2020SIEN20COMEX30/06/202029/07/2020
Related posts